ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия , съгласно които ДИВИАЛ ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством
Интернет магазина www.glorecita.com
Преди да започнете да използвате нашите услуги (наричани по-нататък “ нас “ или “ ние „,
“ уебсайт “ или “ ДИВИАЛ ООД „), моля, прочетете внимателно следните Условия. Тези
Условия уреждат вашия достъп до и ползването на услугите на ДИВИАЛ ООД .
Това ще представлява обвързващо споразумение между вас и ДИВИАЛ ООД .
ДИВИАЛ ООД си запазва правото да променя тези Общи условия. Моля, разглеждайте
редовно уеб страницата ни за информация за промени. Ако продължавате да използвате Услугите
ни, след като сме направили промени, Вие автоматично се съгласявате с тях.
Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Общи условия, моля, не използвайте услугите ни!

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ДИВИАЛ ООД УСЛУГИ

1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.glorecita.com не
представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог,
описващ продуктовата линия на търговеца и цените му.
2. ДИВИАЛ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в
случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в
рамките на работната седмица ДИВИАЛ ООД уведомява потребителя/клиента за
изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на
посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът
ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща
поръчка.
3. Договорният език е български , а плащанията ще бъдат извършвани в български левове
с/без ДДС.
4. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва
обявените стоки на Интернет магазина www.glorecita.com .
5. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
6. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на
страницата www.glorecita.com .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ДИВИАЛ ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по
който потребителите използват предоставяните услуги.
2. ДИВИАЛ ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация,
разположени на сървъра на www.glorecita.com .
3. ДИВИАЛ ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента,
когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на
ДИВИАЛ ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с
ползването на сайта. ДИВИАЛ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети
лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването,
спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането,
загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или
информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.glorecita.com
4. ДИВИАЛ ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на
потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок
заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде
изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. ДИВИАЛ ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите
Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДИВИАЛ ООД , освен в
случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес : info@glorecita.com. ДИВИАЛ ООД събира и използва информацията за да
подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДИВИАЛ ООД ще използва
информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите
международни актове и добрите нрави.
7. ДИВИАЛ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор
при настъпване на обстоятелства, които ДИВИАЛ ООД не е предвидил и не е бил длъжен
да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в
предоставянето на услугите извън контрола на ДИВИАЛ ООД

ЛИЧНИ ДАННИ

1. ДИВИАЛ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на
предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни
или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в
настоящите Общите условия. ДИВИАЛ ООД защитава личните данни на
потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване
на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил
неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи
условия, ДИВИАЛ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за
целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат
съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет
етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. ДИВИАЛ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети
лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато
е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни
органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да
изискват и събират такава информация. ДИВИАЛ ООД е длъжен да предостави
информацията по силата на закона.

IV . ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата
www.glorecita.com на своя компютър.
2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на
доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
3. Интернет магазина www.glorecita.com е собственост на ДИВИАЛ ООД .
4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай,
че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени
или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и
спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДИВИАЛ ООД, съобразно българското законодателство.